Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

År 2021 lider mot sitt slut. Tankarna går då såväl bakåt som framåt i tiden. Klimatmötet i Glasgow har sagt sitt. Beslutade åtgärder är med största sannolikhet inte tillräckliga. Här krävs politiskt mod för att agera.

Vad har kretsen (Naturskyddsföreningen i Borås) uträttat under året? Liksom tidigare år har vi förutom våra aktiviteter riktade till medlemmarna yttrat oss
över kommunala detaljplaner, Götalandsbanans sträckning, ny översiktsplan i Bollebygds kommun och sjön Tolken som ny vattentäkt med mera.
Förhoppningsvis har våra argument till viss del beaktats av beslutsfattarna.

Skötseln av de svenska skogarna har diskuterats flitigt i massmedia under året. Kretsen har skrivit en e-petition om skötseln av Borås Stads skogar.
På Borås Stads hemsida för e-petitionerna kan medborgarna i Borås stödja inkomna förslag genom digital påskrift. Vår e-petition har fått drygt 100
påskrifter vilket vi tycker är ett gott resultat. Hur den kommande skötseln av stadens skogar påverkas av våra synpunkter blir intressant att följa.

Ser vi framåt så är det valår 2022. För att lyfta naturens, miljöns och klimatets roll inför valet kommer kretsen tillsammans med Klimatomställning
Borås och Svenska Kyrkan i Borås under våren anordna en föreläsningsserie med fokus på människans påverkan på skog, trafik, konsumtion, textil och
mat. Hur kan vi, du och jag, bidra till en bättre hushållning av jordens resurser?

Vi har bara ett jordklot men vi lever i Sverige som om vi hade drygt fyra klot att konsumera av. Detta är inte hållbart. Här kan din valsedel spela en viktig roll vilka politiker som ska verka för en hållbarare framtid.

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

Börje Fritzson
Ordförande Naturskyddsföreningen i Borås

 

copy-cropped-DSC_0167.jpg