Utflykter

Naturskog i Kinnarumma

Gropticka och sotticka var två arter som noterades vid en utflykt i naturskog väster om Borås. En grupp på 14 personer gick söndag den 24 oktober genom avsnitt med olika typ av skog.

I drygt 40 årig produktionsskog kunde konstateras att artvariationen var liten. Marken täcks nästan enbart av mossa och mängden död grov ved är liten. I produktionsskogen saknades tickor. Det är svampar som mestadels lever på redan död eller försvagad ved.

Gruppen besökte också ett av två områden i närheten som Sveaskog avsatt för att utvecklas fritt. Här finns barrträd som är klart över 100 år och mängden grov död ved i olika stadier är stor. På marken finns gott om lingon och blåbärsris. I naturskogen finns mycket svamp. Inte minst tickor. Vanligast är klibbtickan som finns i massor på försvagade eller döda granar. Här finns också mer ovanliga svampar. Gropticka (NT) är en signalart för skyddsvärd skog och det finns enbart tre rapporter i hela södra älvsborg på 2000talet. Groptickan är den ljusa tickan på bild. Den andra tickan är något vanligare och heter sotticka.

 

 

 

 

 

 

På utflykten berättade medlemmar från Kinnarumma om olika arter gruppen fick se. Kunskap om namn på arter berikar upplevelsen för den som går i en skog. Förhoppningsvis har deltagarna fått en tydlig bild av vad som skiljer en produktionsskog från en (av flera) typer av naturskog. Skog som inte bär spår av kalavverkning, har lång kontinuitet, träd av olika åldrar och gott om död ved.